Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

*Treści niedostępne*

* …………………………………..

* ………………………………..

*Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności*

* Deklarację sporządzono dnia: 2021.10.30

* Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.10.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

*Informacje zwrotne i dane kontaktowe*

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Celina Szymik

* E-mail: wogrodzieviadrusa@gmail.com

* Telefon: 509794333

Każdy ma prawo:

* zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

* zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

* wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

* dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

* wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

* wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

*Skargi i odwołania*

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

* Organ nadzorujący: Celina Szymik

* Adres: Oldrzyszowice 94, 49-340 Lewin Brzeski

E-mail: wogrodzieviadrusa@gmail.com

Telefon: 509794333

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich]

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich