Informacja dla czytelników

DANE ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych dla osób korzystających ze strony internetowej www.wogrodzieviadrusa.pl jest Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa” z siedzibą w Oldrzyszowicach 94, 49-340 Lewin Brzeski. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail: lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa” wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres mail wogrodzieviadrusa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Oldrzyszowice 94, 49-340 Lewin Brzeski w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z: realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6 ust.1 lit. c RODO); wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy (Art.6 ust.1 lit. b RODO); wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (Art.6 ust.1 lit. e RODO);

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych, w sprawach o które Pani/Pan wnosi.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane firmie świadczącej usługi serwisowe strony internetowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie ma zastosowania

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności prawnej.

PANI/PANA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wycofania zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe, które Panią/Pana dotyczą są przetwarzane niezgodnie z RODO.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ?

Tak, używamy oraz zbieramy (w sposób automatyczny) informacje, które są w nich zawarte. Pliki Cookies są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój niepowtarzalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl). Wykorzystujemy pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników (np. celem dopasowania ustawień wyświetleń strony do systemu operacyjnego na urządzeniu). Stosujemy dwa rodzaje tych plików – sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie) W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby zablokować obsługę plików Cookies lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na Twoim urządzeniu. Inne opcje są dostępne po wejściu do ustawień przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu plików Cookies. Pliki Cookies nie zostają nigdzie indziej przekazane.